Новини Про Домінанту Адміністрація Наші вчителі Методична робота Організація методичної та експериментальної роботи Досягнення учнів НВК "Домінанта" Шкільні свята Творчість дітей Газета Гімназист Електронний журнал Інформація для батьків
Особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Світлана Уфімцева (м.Київ)   

Уфімцева Світлана ВасилівнаУ статті на основі теоретичного аналізу сучасних поглядів на творчий розвиток особистості розглядаються особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку; робитьсяі висновок, що особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу творчості з віковими особливостями дітей даного віку, з специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі і дидактичними вимогами до означеного процесу, з необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні старшого дошкільника і молодшого школяра.

       Творчому розвитку дитини завжди приділялася велика увага у педагогічній теорії і практиці. У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, його значних соціально-економічних трансформацій здатність людини до творчості набуває особливого звучання.
       Дослідник проблеми педагогічної творчості С.О.Сисоєва пише, що "здатність до творчості дійсно стає умовою орієнтації людини у швидкозмінніх ї швидкоплинних процесах у світі, умовою не тільки адаптації до них, а й власної життєтворчості. У відкритому світі, де майбутнє не може бути чітко прогнозовано, а теперішнє має декілька потенціальних ліній розвитку, людина знаходиться в ситуації постійного вибору, пошуку оптимального рішення відповідно до швидкозмінних умов життя. Тому, на всіх рівнях неперервної освіти повинні створюватися умови для розвитку інтелекту і творчих якостей особистості, підготовки її до життя у відкритому суспільстві, самостійної взаємодії з дінамічним світом професійної праці".* Актуальність проблеми творчого розвитку дитини сьогодні є провідною в усіх, державних документах про освіту. У Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про мови в Україні", "Про загальну середню освіту", Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Державних національних програмах ''Освіта" (Україна XXI століття), "Діти України", Постанові Кабінету Міністрів України NІ717 від 16.11.2000 року "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" визначено, що відродження України, її розвиток як могутньої незалежної держави значною мірою залежить від творчості та активності його членів, їх ініціативи; тих умов, які створюються для розвитку та реалізації творчого потенціалу кожної особистості.
       Тому мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі теоретичного аналізу проблеми творчого розвитку особистості дитини виявити особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку.
       У своїй роботі ми спиралися на наукові положення щодо формування особистості в процесі активної творчої діяльності (Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, Е.О.Мілерян, В.О.Моляко, Д.Ф.Ніколенко, О.Я.Савченко та ін.); загальноконцептуальні принципи вивчення проблеми обдарованості (О.І.Кульчицька, О.М.Матюшкін, В.О.Моляко, М.О.Холодна та ін.) та особливостей навчання обдарованих дітей (Б.Блюм, Дж.Гілфорд, М. Карне, Дж. Рензуллі та ін.); основні положення педагогічної творчості, розуміння її результативності як творчого розвитку особистості дитини й підвищення рівня творчої педагогічної діяльності педагога (В. М. Кан-Калик, М.М.Поташник, С.О.Сисоєва); основні положення щодо розвитку творчої особистості вчителя (Н.В.Кичук, О.М. Пєхота).
       Ми у своїх дослідженнях використовуємо поняття "творча особистість" і "творчі можливості дитини", розглядаючи таке поняття як "креативність", як внутрішню передумову до творчої діяльності, як необхідне, але недостатнє для того, щоб людина відбулася як особистість творча (С.О.Сисоєва). З психологічної точки зору креативність тісно пов'язана з іншими якостями особистості. Предметом спеціального вивчення вона виступила в дослідженнях як зарубіжних (М. Воллах, Дж. Гілфорд, Х. Грубер, Дж.Девідсон, Н. Коган, С.Медник, Р.Муні, П.Торренс, Д.Фельдман, Дж.Фодор, Д.Харрингтон, А.Штейн та ін.), так і вітчизняних вчених (Т.Галкіна, С.Григоренко, В.Дружинін, В. Козленко, П.Кравчук, Л.Ляхова, В.Моляко, Я.Пономарев, К. Торшина та ін.).
       У роботі І.В. Воронюк уточнюється зміст поняття "креативність" із позицій послідовного системного багатовимірного підходу, обґрунтовуються психолого-педагогічні підходи до стимулювання творчого стану й розвитку креативності молодших школярів на основі використання активних методів навчання**
       Сучасний стан дослідження творчості охарактеризовано як процес зближення двох підходів: процесуального (дослідження фаз, станів, стадій та результатів перетворення предмета творчості) та особистішого (дослідження суб'єкта творчої діяльності - його потреб, мотивів, знань, умінь, навичок, властивостей, самосвідомості, емоцій, почуттів). На наш погляд, найбільш ефективним для шкільної практики є системний інтегративний особистіший підхід, який у тому чи іншому аспектах висвітлюється у дослідженнях з проблеми творчості в системі навчально-виховного процесу в початковій школі (ПС.Костюк, ОЛ.Кульчицька, Н.С. Лейтес, Н.І. Литвинова, В.О.Моляко, О.Я.Савченко та ін.).
       Сучасний стан вивчення проблеми розвитку творчого потенціалу дітей указує на необхідність синтезу різноманітних поглядів на детермінацію їх творчості не тільки теоретичними, а й емпіричними методами. Так, І. В. Воронюк обрала послідовний багатовимірний емпіричний системний підхід у дослідженні проблеми розвитку творчого потенціалу учнів, де головним критерієм цінності результату дослідження виступає реальне підвищення вірогідності творчої самореалізації молодшого школяра. Дослідниця виявила внутрішні психологічні закономірності творчості молодших школярів, на основі яких повинна бути розроблена стратегія активізації творчого потенціалу учнів Із метою досягнення ними творчої самореалізації.
       Важливою проблемою у творчому розвитку молодших школярів, забезпеченні наступності цього процесу між дошкільниками і учнями перших класів лишається проблема можливості оцінки розвитку дітей старшого дошкільного віку педагогами дошкільних установ. Ми погоджуємося з тим, що найважливішим показником розвитку дошкільника є рівень оволодіння їм різноманітними видами дитячої діяльності, що, з одного боку, є джерелом і рушійною силою розвитку дошкільника, а з іншого боку -галуззю прояву його досягнень. Рівень розвитку будь-якого виду дитячої діяльності оцінюється двома найважливішими характеристиками.*** Перша - це ступінь освоєння діяльності як засобу передачі дитиною свого бачення дійсності і відношення до неї. Другою характеристикою є рівень освоєння операціонально-технічної сторони діяльності, тобто оволодіння необхідними навичками. Ці особливості діяльності, які мають великого значення для подальшого творчого розвитку дитини, виявляються у всіх її видах, найбільше значущим із який є гра. У дитячої психології і педагогіці проаналізовані різні види ігор: маніпулятивна, режисерська, сюжетно-рольова, гра з правилами, дидактична, Центральне місце серед них займає сюжетно-рольова гра Саме сюжетно-рольова гра виявляє й інтегрує найбільше істотні сторони розвитку дитини.**** Крім того, для творчого розвитку дитини великого значення мають продуктивні види діяльності, і насамперед образотворча діяльність, конструювання й аплікація. Окрім виявлення досягнень дитини через аналіз освоєння їм різноманітних діяльностей можна знайти такі характеристики розвитку, у яких відіб'ються найбільш істотна його сторона. О.М. Дьяченко вважає, що ці характеристики повинні, з одного боку, найбільш повно відповідати специфіці саме дошкільного віку, а з іншого боку - зберігати своє значення для розвитку дитини в цілому, а ми додамо цілісного творчого розвитку. Дослідниця у якості однієї з таких основних характеристик вибирає розвиток рухової сфери дитини. У цій характеристиці можна виділити дві сторони, однією з яких є оволодіння руховими навичками. Ми погоджуємося, що рівень такого оволодіння надзвичайно показовий для оцінки як загального розвитку дитини, так і творчого. Рухова ніяковість, недостатня координація прямувань можуть свідчити про серйозні порушення у психофізіологічному розвиткові дитини. Тому оволодіння визначеними діями, рухами (дрібними і значними), відповідність рухових умінь віковим нормам - необхідні характеристики розвитку дитини. Але, як справедливо зазначає О.М.Дьяченко існує й інша сторона розвитку рухової сфери - експресивна, тобто така, яка виражає емоційні стани дитини, переживання з приводу різноманітних подій. У міміці, позі, окремих жестах знаходять свій відбиток як найбільш властиві дитині-внутрішні стани (спокій, сум, пригніченість, радість), так і спроможність адекватно (або неадекватно) реагувати на навколишнє. Розуміння "мови рухів" дозволяє побачити переживання дитини, особливості їхні прояви, тобто проникнути в емоційну сферу дитини. Разом з тим, для творчого розвитку дитини має велечезне значення розумовий розвиток, який може виступати як найбільш об'ємний, інформативний і складний показником. Під розумовим розвитком у широкому змісті слова розуміється розвиток основних пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги, як із їх операциональной, так і змістовної сторони, а також розвитки мови.*****
       Разом з тим слід пам'ятати, що творчий розвиток дитини має свої особливості і труднощі. По-перше, як відзначає С.О.Сисоєва, здатність людини до творчостї не характеризується якоюсь однією конкретною здібністю (виключаємо тут випадки прояву яскравї обдарованості: музичної, художньої тощо). Це інтегративна якість особистості, яка відображає її особливу внутрішню структуру спрямованість, певні психічні процеси, характерологічні якості, уміння Природженне і набуте виступає тут у діалектичній єдності і нерозривному зв'язку. Дослідники проблеми творчості, як правило, під поняттям "творчі здібності" розуміють синтез властивостей і особливостей особистості, які характеризують ступінь її відповідності вимогам певного виду навчально-творчої' діяльності і обумовлюють рівень результативності (продуктивності) такої діяльності Головною ознакою творчої особистості вважаються її творчі якості, тобто індивідуально-психологічні особливості людини, які відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання. Тому проблема цілісного педагогічного впливу, який би забезпечував інтеграцію психолого-педагогічних умов навчання з внутрішньою "творчою" структурою особистості є надзвичайна складна для реалізації у системі масового навчання.******
       Ще однією з найважливіших сферою, що характеризує просування дитини і значною мірою визначає творчий розвиток особистості дитини, є соціальний розвиток, який характеризує якісні зміни можливостей дитини жити в товаристві, взаємодіяти з іншими людьми, дітьми і дорослими.
       Соціальний розвиток характеризується рівнем засвоєння дітьми різноманітних норм і правил поведінки (норми і правила, що існують у людській культурі, правила користування різноманітними предметами людської культури). Мірою засвоєння таких правил і норм є регулювання дитиною власної поведінки (вислуховують співрозмовника, поступаються місцем дорослим тощо). Для накопичення і аналізу інформації щодо розвитку дитини О.М. Дьяченко пропонує введення карти розвитку дитини, яку заповнює вихователь, психолог, методист, батьки. Карти розвитку дітей 5-6 років (старша група дитячого саду) і 6-7 років (підготовча до школи група) складаються з пунктів, що характеризируют властивому віку досягнення дитини (освоєння визначених засобів розумових дій, рівень оволодіння знаннями, розвитку різних видів діяльності та ін.). Інші дослідники вважають, що розвиток дитини, який значною мірою сприяє формуванню ії здатності до творчості можна розвивати і діагностувати за допомогою впровадження спеціальних технологій розвитку системності мислення у молодших школярів і дітей старшого дошкільного віку. Дослідники приходять до висновку, що краще за все системність мислення у молодших школярів розвивається при такій організації навчання, при якій присутні елементи спеціальної організації так званої спільно-роздільної діяльності вчителя і учня. У цих умовах досягається й краще розуміння дитиною предметного змісту навчального матеріалу.
       Таким чином, на основі теоретичного аналізу можна зробити висновок, що особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу творчості з віковими особливостями дітей даного віку, з специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі і дидактичними вимогами до означеного процесу, з необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні старшого дошкільника і молодшого школяра.
       У статті на основі теоретичного аналізу сучасних поглядів на творчий розвиток особистості розглядаються особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку; робиться висновок, що особливосгі творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку полягають у необхідності поєднання закономірностей і специфіки процесу творчості з віковими особливостями дітей даного віку, специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі і дидактичними вимогами до означеного процесу, необхідністю забезпечення наступності у загальному розвитку дитини на рівні старшого дошкільника і молодшого школяра.


* Сисоєва С.О. Творчий розвиток особистості: сутність, специфіка/Творчість у контексті розвитку людини: Матеріали міжнародної наукової конференції: - 23.05.-2.05, - Частина 2. - Київ, 2003. -;48 с. .-С.42.
** Воронюк І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів Автореф дис. канд. психолог. наук - спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія - К.: Нац.пед.ун-т ім.М. П Драгоманова, 2ООЗ -20с.
*** Дьяченко О.М. Возможности оценки развития детей старшего дошкольного возраста педагогами дошкольных образовательных учрждений//Психологическая наука и образование, 1998 N 2 -С 18-- 23.
**** Дьяченко О.М. Возможности оценки развития детей старшего дошкольного возраста педагогами дошкольных образовательных учрждений//Психологическая наука и образование, 1998 N 2 -С 18-- 23. -С.19.
***** Дьяченко О.М. Возможности оценки развития детей старшего дошкольного возраста педагогами дошкольных образовательных учрждений//Психологическая наука и образование, 1998 N 2- С. 18 -23 - С.І9 -С.20
****** Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня -К. Поліграфкнига, 1996 -406 с.

 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100